Deklaracja dostępności

Dom Spotkań z Historią (DSH) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ekartkazwarszawy.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.01.22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja o dostępności

Strona ekartkazwarszawy.pl jest obok mobilnej aplikacji e-kartka z Warszawy internetowym projektem Domu Spotkań z Historią, w którym prezentowane są codzienne wydarzenia XX-wiecznej Warszawy.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak transkrypcji dla materiałów audio osadzonych na stronie z serwisu Soundcloud i audiodeskrypcji materiałow video osadzonych z Youtube.
  • Brak opisów alternatywnych, tytułów i dłuższych opisów dla części zdjęć i grafik.
  • W obrębie pola wyszukiwarki znajduje się, tzw. "placeholder" zamiast wymaganej etykiety (label).
  • Część kontrastów i wielkość czcionki nie spełniają wymagań WCAG 2.1.
  • Nie wszystkie odnośniki hipertekstowe są unikalne i zrozumiałe poza kontekstem.
  • Focus dla elementów aktywnych strony jest słabo lub całkowicie niewidoczny.
  • Brak mapy strony dla serwisu.
  • Nie wszystkie odnośniki hipertekstowe w blokach tekstowych używają podkreśleń.

Wygląd witryny określają kaskadowe arkusze stylów CSS, po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest częściowo dostępna i częściowo zrozumiała dla użytkownika. Struktura informacji wyświetlana bez udziału arkuszy stylów będzie sukcesywnie korygowana.

Wymienione niezgodności będą adresowane w czasie bieżących prac nad stroną oraz uzupełniania aktualnych treści, dostosowywane do wymagań obowiązujących w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-01-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ktoś,adres poczty elektronicznej ktos@dsh.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Karowej. Do jednego z wejść przeznaczonego dla gości prowadzą schody. Znajduje się tu podnośnik schodowy. Udźwig platformy wynosi 225 kg. Platformę obsługuje pracownik recepcji DSH.

Drugie wejście należy do drogi ewakuacyjnej. Za drzwiami wejściowymi znajduje się drugi podnośnik schodowy pozwalający osobom poruszającym się na wózku pokonać cztery stopnie schodów prowadzących od wejścia w dół do korytarza. Korzysta z niego pracownik DSH

Wejście dla gości zabezpieczone jest bramkami antykradzieżowymi, które są przejezdne dla osób poruszających się na wózkach. Zawężając światło wejścia bramki antykradzieżowe mogą stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją wzroku

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia dla gości.

Dla gości dostępne są 3 kondygnacje – parter, na którym znajduje się recepcja, szatnia, przestrzeń wystawiennicza, sala konferencyjna, księgarnia i kawiarnia, niski parter, na którym znajdują się sale edukacyjne oraz antresola, na której znajduje się czytelnia. Komunikację pomiędzy poziomami zapewniają schody oraz podnośnik pionowy z szybem

Wzdłuż schodów prowadzących na niski parter poręcze znajdują się tylko wzdłuż części biegu. Krawędzie stopni oznaczono w sposób kontrastowy, co zwiększa bezpieczeństwo korzystania ze schodów przez osoby niedowidzące.

Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przestrzeni dostępnej dla gości toalety znajdują się na każdej z trzech kondygnacji. Toaleta dla osób z dysfunkcją ruchu znajduje się na niskim parterze.

Na recepcji została zamontowana pętla indukcyjna. Na blacie recepcji znajduje się oznaczenie pętli indukcyjnej międzynarodowym symbolem pętli indukcyjnej. W najbliższym czasie planowane jest przetestowanie działania pętli z udziałem osoby z aparatem słuchowym.

Została wprowadzona informacja wizualna kierująca do windy, toalet, czytelni multimedialnej, sal edukacyjnych. Identyfikacja znajduje się w różnych częściach budynku. Instrukcja do nawigacji znajduje się przy stanowisku recepcji i jest w języku polskim i angielskim. Na drzwiach od toalety znajdują się symbole kobiety i mężczyzny